جهت پیگیری ارسال مرسولات پستی بعد از سه روز کاری وارد کانال کدهای رهگیری در تلگرام شده
کدهای رهگیری به تفکیک روز ارسال قابل مشاهده است
توضیحات لازم در جهت اطلاع از موقعیت مرسوله در کانال آورده شده است